Điểm sách

Sách chuyên khảo “ Thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ: Lý luận chung, thực tiễn Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam”

02/10/2019

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của luận án tiến sĩ " " của tác giả Phạm Mạnh Hùng

Sách chuyên khảo “ Thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ: Lý luận chung, thực tiễn Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam”

Tác giả: TS. Phạm Mạnh Hùng

gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận về thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ

Chương 2:  Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong thu hút Hàn kiều trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ

Chương 3: Một số bài học kinh nghiệm và hàm ý cho Việt Nam nhằm đẩy mạnh việc thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao để phát triển khao học và công nghệ