Điểm sách

Sách chuyên khảo: “Các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội”

30/09/2019

Cuốn sách này là kết quả nghiên cứu của đề tài độc lập cấp Quốc gia "Các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội nước ta đến năm 2020"

Sách chuyên khảo: “Các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội”

Chủ biên: TS. Lại Lâm Anh

Nhà xuất bản Hồng Đức 2018

 

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin về hoạt động, vai trò và ảnh hưởng của các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Sách gồm 5 chương: 

Chương 1: Tổng quan về các tổ chức phi chính phủ quốc tế với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội.

Chương 2: Chính sách của một số quốc gia đối với các tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Chương 3: Các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam trong quá trình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội.

Chương 4: Vai trò, ảnh hưởng của các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội.

Chương 5: Dự báo xu hướng hoạt động và một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam đối với các tổ chức phi chính phủ quốc tế