Điểm sách

Nâng cấp ngành với vấn đề tham gia mạng sản xuất quốc tế - Kinh nghiệm Đông Á

17/03/2016

Cuốn sách giới thiệu khung chính sách tham gia mạng sản xuất quốc tế nhằm mục đích thay đổi cơ cấu ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (hay ngắn gọn là nâng cấp ngành). Hai cơ sở để làm sáng tỏ khung chính sách này là: các lý luận liên quan đến nâng cấp ngành cũng như cơ chế hoạt động của mạng sản xuất quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn của một số nước Đông Á thành công.

 

Tác giả: Nguyễn Bình Giang (chủ biên)

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015

348 trang

ISBN: 9786049440014

Cuốn sách giới thiệu khung chính sách tham gia mạng sản xuất quốc tế nhằm mục đích thay đổi cơ cấu ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (hay ngắn gọn là nâng cấp ngành). Hai cơ sở để làm sáng tỏ khung chính sách này là: các lý luận liên quan đến nâng cấp ngành cũng như cơ chế hoạt động của mạng sản xuất quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn của một số nước Đông Á thành công.

Nội dung chính của cuốn sách bao gồm 5 chương:

- Chương 1. Quan niệm và quan điểm khoa học về nâng cấp ngành và về tham gia mạng sản xuất quốc tế

- Chương 2. Kinh nghiệm chung về nâng cấp ngành với vấn đề tham gia mạng xuất quốc tế của một số nước Đông Á

- Chương 3. Kinh nghiệm nâng cấp ngành điện tử với vấn đề tham gia mạng sản xuất quốc tế của một số nước Đông Á

- Chương 4. Kinh nghiệm nâng cấp ngành ô tô với vấn đề tham gia mạng sản xuất quốc tế của một số nước Đông Á

- Chương 5. Kinh nghiệm nâng cấp ngành dệt-may với vấn đề tham gia mạng sản xuất quốc tế của Đài Loan và Trung Quốc

 

 

 

 

 

(Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới)

Các sách khác