Điểm sách

Kinh tế, chính trị thế giới năm 2010 và triển vọng năm 2011

22/02/2013

Cuốn sách Kinh tế, chính trị thế giới năm 2010 và triển vọng năm 2011 là kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ do Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam giao cho Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thực hiện với mục tiêu cung cấp các thông tin đã được phân tích chuyên sâu về các vấn đề kinh tế và chính trị thế giới nổi bật trong năm 2010 và dự báo triển vọng tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2011, trên cơ sở đó đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Chủ biên: TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội tháng 8/2011
 
Cuốn sách Kinh tế, chính trị thế giới năm 2010 và triển vọng năm 2011 là kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ do Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam giao cho Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thực hiện với mục tiêu cung cấp các thông tin đã được phân tích chuyên sâu về các vấn đề kinh tế và chính trị thế giới nổi bật trong năm 2010 và dự báo triển vọng tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2011, trên cơ sở đó đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.
Ngoài Lời mở đầu, Kết luận và Phụ lục, cuốn sách Kinh tế, chính trị thế giới năm 2010 và triển vọng năm 2011 gồm có 04 chương:
Chương 1: Kinh tế thế giới năm 2010, phân tích những đặc điểm cơ bản và xu hướng phát triển nổi bật của kinh tế thế giới năm 2010.
Chương 2: Chính trị thế giới năm 2010, phân tích những đặc điểm cơ bản và xu hướng phát triển nổi bật của kinh tế thế giới năm 2010. 
Chương 3: Kinh tế và chính trị của một số nước và khu vực năm 2010, phân tích tình hình kinh tế và chính trị của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Liên minh châu Âu, Ấn Độ và ASEAN.
Chương 4: Triển vọng kinh tế và chính trị thế giới năm 2011 và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam, đưa ra một số nhận định về những đặc điểm cơ bản và xu hướng phát triển nổi bật của tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2011 và một số kiến nghị chính sách cho Việt Nam. 
Cuốn sách này sẽ không liệt kê hết những sự kiện kinh tế và chính trị thế giới mà tập trung phân tích những đặc điểm cơ bản, xu hướng nổi bật thể hiện qua các sự kiện quan trọng và có ảnh hưởng lớn. Nguồn dữ liệu được sử dụng là dữ liệu thứ cấp trong và ngoài nước. Trong các phân tích và đánh giá của mình, các tác giả đã cố gắng sử dụng các số liệu có tính hệ thống như của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và một số tổ chức quốc tế khác, cũng như các số liệu chính thức của các quốc gia. Do phương pháp nghiên cứu và thống kê của các tổ chức này có sự khác biệt và thời gian công bố cũng khác nhau, nên trong cuốn sách này ở đôi chỗ, các dữ liệu được dẫn có sự khác biệt. Tuy vậy, các tác giả đã cố gắng chỉ ra những xu hướng cơ bản và vấn đề nổi bật của kinh tế và chính trị thế giới trong năm 2010 và triển vọng trong năm 2011.
Cuốn sách do TS. Nguyễn Mạnh Hùng chủ biên, với sự tham gia của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, được Nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản và phát hành vào tháng 8/2011♦