tin hoạt động viện

Giấy mời viết bài cho Hội thảo quốc tế “Những thay đổi của kinh tế và chính trị thế giới dưới tác động của đại dịch Covid-19"

20/07/2021

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới trân trọng kính mời các  nhà khoa học tham gia viết bài cho Hội thảo quốc tế:
 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI
DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19
Thời gian tổ chức dự kiến: 26/10/2021
MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN CHÍNH  

Đối với tham luận cần hỗ trợ kinh phí

 

Tên tham luận và tóm tắt (không quá 250 từ) gửi trước ngày:

04/08/2021

Thời hạn trả lời việc chấp nhận chủ đề bài viết:                                      

18/08/2021

Thời hạn nộp toàn văn bài tham luận:

27/09/2021

Đối với tham luận không cần hỗ trợ kinh phí

 

Tên tham luận và tóm tắt (không quá 250 từ) gửi trước ngày:

23/08/2021

Thời hạn trả lời việc chấp nhận chủ đề bài viết:      

30/08/2021

Thời hạn nộp toàn văn bài tham luận:                                               

04/10/2021

 
Tóm tắt và toàn văn bài tham luận vui lòng gửi về địa chỉ Email: phongquanlykhoahoc.4286@gmail.com 
Nội dung chi tiết và các thông tin liên quan tới Hội thảo xin vui lòng xem thêm trong file đính kèm.
Trân trọng./.