tin hoạt động viện

GIẤY MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO “Những xu hướng mới của chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và hàm ý cho Việt Nam”

12/07/2021

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới trân trọng kính mời các chuyên gia và nhà khoa học tham gia viết bài cho Hội thảo “Những xu hướng mới của chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và hàm ý cho Việt Nam”
 
Thời gian tổ chức (dự kiến):                                                      30/09/2021
Tên tham luận và tóm tắt (không quá 250 từ) gửi trước ngày: 26/07/2021
Thời hạn trả lời việc chấp nhận chủ đề bài viết:                       02/08/2021 
Thời hạn nộp toàn văn bài tham luận:                                      15/09/2021           

 

Tóm tắt và toàn văn bài tham luận vui lòng gửi về địa chỉ email: phongquanlykhoahoc.4286@gmail.com  
Nội dung chi tiết và các thông tin liên quan tới Hội thảo xin vui lòng xem thêm trong file đính kèm.
Trân trọng./.