tin hoạt động viện

Kết quả nghiệm thu Hệ đề tài cấp Cơ sở 2019

01/11/2019

Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới tổ chức nghiệm thu thành công 23 đề tài cấp cơ sở 2019. Hội đồng nghiệm thu gồm Lãnh đạo viện và các chuyên gia trong  và ngoài Viện. Các chủ nhiệm đề tài đã trình bày nội dung và các kết quả nghiên cứu của đề tài tài trước hội đồng. Hội đồng đã làm việc tập trung, nghiêm túc và  đã có những đóng góp sâu sắc giúp các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện báo cáo của mình tốt hơn. Theo đánh giá của các Hội đồng nghiệm thu, đa số đề tài có chất lượng tốt, bám sát mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu, đầy đủ sản phẩm theo yêu cầu của hợp đồng. Buổi nghiệm thu diễn ra theo  đúng quy chế quản lý khoa học, các hội đồng làm việc nghiêm túc, khách quan và khoa học. Kết quả nghiệm thu có 23 đề tài đạt loại khá, 01 để tài xếp loại đạt.