tin hoạt động viện

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp

25/06/2020

Qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), trong Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua phong trào này đã góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo đó hàng năm Chi uỷ Chi bộ đã cụ thể hóa các chuyên đề về học tập và làm theo Bác để chỉ đạo, hướng dẫn các đảng viên trong Chi bộ thực hiện phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đảng viên. Việc đưa nội dung chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt định kỳ tại Chi bộ được thực hiện đầy đủ, gắn nội dung chuyên đề với các nội dung liên quan trực tiếp tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hướng tới giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở đơn vị. Chi uỷ đã chỉ đạo Chính quyền xác định rõ những nội dung đột phá nhằm thúc đẩy sự phát triển của đơn vị, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ dạo thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Chi ủy đã đưa việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhất là tập trung phòng, chống và khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát triển toàn diện về nhân cách của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

  1. Đối với tổ chức Đảng

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi là Chỉ thị 05- CT/BCT của Bộ Chính trị) gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đâị hội XII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị thế giới và nội dung sinh hoạt định kỳ của Chi bộ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thực hiện từ nay đến năm 2021 trong toàn Chi bộ.

Bám sát hướng dẫn của của Đảng ủy Viện Hàn lâm, Chi ủy đã cụ thể hóa vào các kế hoạch của Đảng ủy Viện Hàn lâm về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để chỉ đạo tổ chức thực hiện trong năm 2017, 2018, 2019 trong toàn Chi bộ.

Chi ủy đã đưa nội dung học tập chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt thường xuyên của các buổi sinh hoạt chi bộ, phù hợp với điều kiện, tình hình đơn vị.

Chi ủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong toàn Chi bộ, xem việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là xương sống trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhận thức của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng chất và đi vào chiều sâu, đã thật sự lang tỏa trong toàn đơn vị.

Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ Chi bộ đã tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề hàng năm, chủ động tổ chức tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3/2), Ngày sinh nhật Bác 19/5,…

Tuy nhiên, việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ vẫn còn chung chung, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền chưa được đổi mới, chưa đi vào chiều sâu.

  1. Đối với cá nhân

Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Chi ủy, Lãnh đạo cơ quan, các đoàn thể về cơ bản thực hiện tốt. Nội dung triển khai, đăng ký học tập cụ thể, rõ ràng theo từng đối tượng từ khó khắc phục việc đăng ký học tập chung chung, rập khuôn, máy móc của đảng viên.

Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên của chi bộ tham gia học tập, quán triệt Chuyên đề những nội dung cơ bản thực hiện Chỉ thi số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức với số lượng cán bộ đảng viên đã học tập đạt 100% đảng viên

Chi uỷ đã tổ chức cho đảng viên xây dựng Bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chi ủy chi bộ đã tổ chức cho đảng viên thông qua chi bộ Bản cam kết cá nhân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thi số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.  Thường xuyên gắn nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. 

Chi ủy đã triển khai sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đang xây dựng triển khai sinh hoạt Chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để toàn thể đảng viên nhận thức tốt về các chuyên đề và vận dụng tốt về các mặt: đạo đức, lối sống của bản thân; ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Đối với từng cá nhân, Chi bộ đã quán triệt cam kết tới từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị việc không để suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, không “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên và cụ thể hóa cam kết theo Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.                                                     

Nhìn chung qua thời gian thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng viên trong Chi bộ đều nắm được các chủ trương lớn của Đảng về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó việc làm theo trở nên thiết thực, hiệu quả và đi vào cuộc sống. Ngoài ra, qua thực hiện chỉ thị này tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn tại của cơ quan.

  1. Một số vấn đề rút ra 

+ Vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, thúc đẩy giá trị văn hóa, tri thức bản địa, coi trọng tính kế thừa trong giải quyết các vấn đề cấp bách.

+ Đảm bảo nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, hai nhân tố luôn đồng hành, bổ trợ cho nhau trong giải quyết vấn đề, nhất là tư vấn về chính sách cần đặc biệt quan tâm đến tính gắn kết lý luận với thực tiễn. Lý luận muốn đi vào thực tiễn phải qua khâu nghiên cứu, tư vấn, xây dựng chính sách. Nghiên cứu chính sách là thiết kế phương thức để cho lý luận, đường lối của Đảng có thể thực hiện được trong thực tiễn. Mối quan hệ đó cần phải được thể hiện thành mối quan hệ về mặt tổ chức giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận, tham mưu, tư vấn chính sách, hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện.♦

 

Võ Hải Minh

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới