tin hoạt động viện

Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020

23/09/2015

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 177 đại biểu chính thức từ 44 cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm về dự Đại hội. Đoàn đại biểu dự Đại hội của chi bộ Viện Kinh tế và Chính trị thế giới có 5 đ/c: Chu Đức Dũng, Võ Hải Minh, Nguyễn Duy Lợi, Nguyễn Thị Hiền và Đào Việt Hưng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã lãnh đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học - xã hội. Các đơn vị đã tiếp tục nghiên cứu những vẫn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra trong Văn kiện Đại hội XI, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XI; tập trung làm rõ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; những vấn đề thực tiễn xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về quan điểm và định hướng phát triển bền vững đất nước; về việc điều chỉnh chính sách và cải cách thể chế để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội nhập.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã lãnh đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học - xã hội. Các đơn vị đã tiếp tục nghiên cứu những vẫn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra trong Văn kiện Đại hội XI, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XI; tập trung làm rõ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; những vấn đề thực tiễn xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về quan điểm và định hướng phát triển bền vững đất nước; về việc điều chỉnh chính sách và cải cách thể chế để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội nhập.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Viện Hàn lâm cũng đã triển khai có hiệu quả việc xây dựng dự án, đề án nghiên cứu có ý nghĩa chính trị quan trọng như: Nghiên cứu tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông; đề án “Nghiên cứu đánh giá tổng thể môi trường, kinh tế, xã hội và đề xuất luận cứ khoa học phục vụ chiến lược phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; triển khai dự án “Trưng bày di tích di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội”; Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam…Đảng bộ Viện Hàn lâm đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ hàng trăm đề tài cấp bộ, cấp cơ sở có liên quan đến vấn đề hết sức đa dạng của đời sống xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng, 5 năm qua Đảng bộ Viện đã tích cực chỉ đạo và ban hành nhiều nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ. Hoạt động cải cách hành chính trong đảng được Đảng bộ Viện quan tâm thực hiện, nhờ đó các quy trình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng được xây dựng và ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Đảng bộ trong toàn hệ thống. Mô hình tổ chức đảng cấp cơ sở và cấp trực thuộc đã từng bước được kiện toàn. Đến nay, Đảng bộ Viện đã có 44 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm, trong đó có 3 đảng bộ cơ sở và 13 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 35 chi bộ cơ sở và 06 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện. Các tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong toàn Viện.

Cùng với đó, việc xây dựng tổ chức cơ sở trong đảng trong sạch, vững mạnh được chú trọng ngày càng đi vào nề nếp đạt hiệu quả thiết thực. Công tác đảng viên được Đảng ủy Viện quan tâm, triển khai theo đúng chức năng nhiệm vụ. Công tác quản lý, giáo dục, giám sát đảng viên được tiến hành thường xuyên. Tính đến ngày 30/7/2015, toàn đảng bộ có 742 đảng viên, đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên cả về số lượng và trình độ chuyên môn. Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện đã tiến hành kiểm tra, giám sát ở 100% các tổ chức đảng trực thuộc. Kết quả cho thấy về cơ bản, các đơn vị đã thực hiện tốt chương trình công tác và những hoạt động do Đảng ủy cấp trên đề ra. Nhiều chi bộ đã xây dựng đầy đủ quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm kỳ. Chi bộ và cấp ủy các đơn vị đã phát huy được vai trò chỉ đạo của đơn vị.

Đảng bộ Viện Hàn lâm cũng xác định phương phướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới đó là nâng cao vai trò lãnh đạo và năng lực của Đảng bộ, chỉ đạo thực hiện tốt có chất lượng các hoạt động nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu trong Viện; xác định nghiên cứu liên ngành, đa ngành là trụ cột; tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ khoa học trọng điểm phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy của Đảng về công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Viện. Tiếp tục tổ chức kiện toàn bộ máy, đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp.

Đảng bộ Viện Hàn lâm cũng đề ra chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 100% các công trình nghiên cứu đều phải có chắt lọc kết quả nghiên cứu, đảm bảo có giá trị về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn cao; phấn đấu đưa số lượng công trình khoa học được công bố trên tạp chí quốc tế tăng 1,5 lần so với giai đoạn 2010 -2015; phấn đấu đến năm 2020 80% cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện đạt học vị từ thạc si trở lên; 100% đảng viên lãnh đạo cấp vụ, viện trở lên có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trên 50% các tổ chức, cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên…

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Viện Hàn lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ rõ nhiều thách thức đang đặt ra, bài học kinh nghiệm đó là lựa chọn vấn đề triển khai trong từng giai đoạn theo hướng ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm và chỉ đạo bằng nghị quyết chuyên đề để tháo gỡ và mở ra định hướng đúng trong công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính. Thời gian tới, đồng chí Đào Ngọc Dung đề nghị, Đảng bộ Viện Hàn lâm tiếp tục chỉ đạo xây dựng một số tổ chức khoa học trọng điểm, nhóm nghiên cứu có đủ năng lực giải quyết các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước; đồng thời tập trung nghiên cứu và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030, vv. Tại Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Dung đã trao tặng Cờ thi đua của Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương cho Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 27 người; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng tái đắc cử là Bí thư.