tin hoạt động viện

Quyết định phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

18/05/2015

Ngày 13 tháng 4 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 492/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Chi tiết xem file đính kèm.

Ngày 13 tháng 4 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 492/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Chi tiết xem file đính kèm.

 

 

 

File tải về