tin hoạt động viện

Hội thảo khoa học: “Khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam: Những tác động xã hội vùng”

22/02/2013

Trong khung khổ Nhiệm vụ cấp Nhà nước về hợp tác nghiên cứu khoa học theo Nghị định thư “Khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam: Những tác động xã hội vùng” do TS. Nguyễn Bình Giang làm chủ nhiệm, hội thảo khoa học với cùng chủ đề đã được tổ chức vào ngày 4 tháng 10 năm 2011 tại Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. Tham gia Hội thảo có các cán bộ nghiên cứu của Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới và nhóm nghiên cứu của đề tài.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe 6 báo cáo tham luận và nhiều ý kiến phát biểu về các vấn đề mà mục tiêu của đề tài đang hướng tới:
1. Các tác động, cả tích cực lẫn tiêu cực, tới thu nhập-mức sống của cộng đồng dân cư xung quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam;
2. Các tác động, cả tích cực lẫn tiêu cực, tới cơ hội tiêu dùng các dịch vụ công cộng thiết yếu (như giáo dục, y tế, điện sinh hoạt, nước sạch, vệ sinh công cộng, giao thông, bảo vệ trật tự xã hội, v.v...) của cộng đồng dân cư xung quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam;
3. Các tác động, cả tích cực lẫn tiêu cực, tới việc làm và nghề nghiệp, của cộng đồng dân cư xung quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam;
4. Các tác động, cả tích cực lẫn tiêu cực, tới truyền thống (nghề truyền thống, mô hình gia đình truyền thống, văn hóa truyền thống, tập quán, v.v...) của cộng đồng dân cư xung quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam;
5. Các tác động, cả tích cực lẫn tiêu cực, tới trật tự và an toàn xã hội của các địa phương xung quanh khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam;
6. Các tác động, cả tích cực lẫn tiêu cực, tới cơ cấu dân số ở các địa phương xung quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam liên quan đến vấn đề nhập cư của lao động từ các địa phương khác;
7. Các tác động, cả tích cực lẫn tiêu cực, tới môi trường của các địa phương và tới sức khỏe của cộng đồng dân cư xung quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam;
8. Các tác động, cả tích cực lẫn tiêu cực, tới đô thị hóa các địa phương xung quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam;
9. Thực trạng quản lý nhà nước đối với các tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam;
10. Đề xuất các giải pháp, dựa trên kết quả nghiên cứu về Việt Nam và có tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, để phát huy các tác động xã hội vùng tích cực, hạn chế các tác động xã hội vùng tiêu cực♦