Hội nghị hội thảo

Hội thảo khoa học: “Triển vọng hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Á (EAEC) và tác động của nó đến sự phát triển của Việt Nam”, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà Nước KX.01/06-10

30/01/2013

Hội thảo khoa học: “Triển vọng hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Á (EAEC) và tác động của nó đến sự phát triển của Việt Nam”, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà Nước KX.01/06-10