Góc nhìn chuyên gia
  • "Thể chế của chúng ta đang phá hoại hành vi của người lao động một cách ghê gớm"

    (11/05/2018)

    Đó là nhận định của ông Bùi Ngọc Sơn, Trưởng phòng Kinh tế thế giới, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, đưa ra tại hội thảo công bố báo cáo kinh tế thường niên 2017 do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức ngày 8/5.

  • “Cơ may” cho nền kinh tế và bản lĩnh người quyết định

    (17/09/2016)

    “Nền kinh tế vẫn đang ở trạng thái cầm cự chứ chưa xấu đến mức không đổi mới là chết”. “Cơ may” theo nghĩa tình hình kinh tế xấu đến mức đủ để có thể gây áp lực thúc đẩy đổi mới thì còn xa, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính trị Thế giới, chuyên gia kinh tế Võ Đại Lược cùng chúng tôi nhìn lại dự báo của chính ông một năm trước.