Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tạp chí số 6 - 2007

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

CHÍNH TRỊ - AN NINH THẾ GIỚI           
Hoàng Thanh Nhàn: Tham nhũng ở một số nước Đông và Đông Nam Á: Nhìn từ góc độ an ninh con người.          
 
KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI   
Nguyễn Văn Thanh: Kinh nghiệm phát triển các cụm liên kết công nghiệp ở các nước đang phát triển.     
Phạm Thị Thanh Bình: Công nghệ thông tin (IT) Ấn Độ: Đặc điểm và triển vọng.   
 
VIỆT NAM CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP     
Phạm Thái Quốc: Tác động của tự do hoá kinh tế đối với các tài nguyên đất và rừng ở nước ta.  
Lại Lâm Anh - Vũ Xuân Trường: Đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào ViệtNam: Thực trạng và triển vọng.    
 
THAM KHẢO    
Lưu Ánh Tuyết: Những đối thủ khoa học - công nghệ mới: Sự nổi lên của Trung Quốc và Ấn Độ.