Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tạp chí số 1 - 2007

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

CHÍNH TRỊ VÀ AN NINH QUỐC TẾ        
Bùi Trường Giang: Cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: Một số chiều hướng và nhận định.
 
KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC         
Nguyễn Hồng Thu: Chiến lược của Trung Quốc trong việc thành lập Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN.           
 
KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI   
Hoàng Xuân Long - Chu Đức DũngQuan hệ gắn kết mới giữa nghiên cứu và sản xuất
Phạm Thái Quốc: Thực trạng và chính sách đầu tư nước ngoài của Trung Quốc và Ấn Độ - Nghiên cứu so sánh.   
 
KINH DOANH QUỐC TẾ           
Trần Thị Minh Châu: Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp trên thế giới và một số gợi ý cho doanh nghiệp Việt Nam.
Trần Thị Ngọc Quyên: Xúc tiến đầu tư - một trong những yếu tố nhằm tăng cường hiệu quả thu hút FDI.  
 
VIỆT NAM CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP     
Trần Văn Tùng: Ảnh hưởng của tự do hoá thương mại đối với phát triển bền vững môi trường biển và nước ở Việt Nam.   
Nguyễn Xuân Dũng: Về mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam.   
 
THÔNG TIN     
Đoàn Văn Trường: Những khuynh hướng phát triển và địa vị thống trị của quyền sở hữu trí tuệ.