Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tạp chí số 12 - 2006

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC         
Khương Duy: Tỷ giá neo và vấn đề cung tiền tệ trong các nền kinh tế đang nổi.    
Bùi Quang Tuấn: Xu hướng phát triển tự do hoá thương mại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và những ảnh hưởng đến tương lai của APEC.     
Lê Thu Hà: Mỹ với sự hình thành và phát triển APEC.     
Trần Việt Dung: Thâm hụt thương mại của Mỹ: Nguyên nhân và ảnh hưởng của nó.        
 
CHÍNH TRỊ VÀ AN NINH QUỐC TẾ        
Võ Hải Minh: Lợi ích quốc gia: Nền tảng trong quá trình hoạch định chiến lược an ninh quốc gia Hoa Kỳ.   
 
KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI   
Chu Đức Dũng: Đánh giá tiến trình tư nhân hoá tại Vương quốc Anh từ năm 1979 đến nay.          
Võ Hải Thanh: Cải cách khu vực công ở Hàn Quốc sau khủng hoảng 1997.         
 
VIỆT NAM CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP     
Nguyễn Văn Thanh: Xây dựng khu công nghiệp và khu chế xuất theo hướng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam.   
 
THÔNG TIN     
Tổng mục lục tạp chí năm 2006.