Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Tạp chí số 11 - 2006

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

 

KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC
Nguyễn Quang Thuấn: Nhìn lại 10 năm tiến trình hợp tác Á - Âu.
Phạm Anh Tuấn: Ngân hàng Thế giới: Vai trò, những vấn đề đặt ra và phương hướng cải cách.
Đặng Phương Hoa: Sự nổi lên của các nền kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam và ASEAN.
Nguyễn Hồng Nhung: Một số giải pháp trong lĩnh vực hợp tác GMS nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các hành lang kinh tế cho phát triển kinh tế.
 
CHÍNH TRỊ VÀ AN NINH QUỐC TẾ
Nguyễn Hồng Bắc: An ninh con người và vấn nạn buôn người: Các khái niệm chính và một số vấn đề liên quan đến nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em Việt Nam.
 
KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI
Trần Mạnh Tảo: Vấn đề thâm hụt ngân sách của các nước thành viên EU và tác động của nó đến việc thực hiện Hiệp ước tăng trưởng và ổn định.
 
VIỆT NAM CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP
Đào Lê Minh: Hình thành và phát triển các tổ chức định mức tín nhiệm ở Việt Nam - Một số mô hình lựa chọn và các nghiệp vụ cần triển khai trong giai đoạn đầu.
 
THÔNG TIN
Giới thiệu sách: "Sự hồi sinh của Đông Á: Những tư tưởng mới về tăng trưởng kinh tế".