Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới số 12/2021

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Thị Hồng Nga: Kinh tế không tiếp xúc: Xu hướng toàn cầu và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Lý Đại Hùng, Phạm Mỹ Hằng Phương và Bùi Thị Hải Anh: Lượng cung tối ưu của tài sản an toàn công: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Nguyễn Anh Minh: Chính sách khoa học và công nghệ của Trung Quốc thời kỳ cải cách, mở cửa thành tựu và những vấn đề đặt ra

CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC TẾ

Lê Kim Sa: Trung Quốc gia tăng sự hiện diện ở châu Phi: Phân tích từ Sáng kiến Vành đai và Con đường

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Phí Vĩnh Tường và Đặng Nguyên Anh: Xây dựng bộ chỉ số bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Trần Hữu Tuyến và Vũ Anh Dũng: Cùng tạo giá trị trong nền kinh tế chia sẻ: Trường hợp gọi vốn cộng đồng tại Việt Nam

Phạm Thị Túy: Tác động từ “cú sốc ngoại sinh” đối với các nền kinh tế - tham chiếu với Đại dịch Covid-19 và những gợi mở ứng phó

 

(Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới)