Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới số 10/2021

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

Trần Thị Hà: Thực trạng lao động và việc làm hướng tới thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở các nước CLMV giai đoạn 2010 - 2019

Đặng Hoàng Hà: Phát triển năng lượng tái tạo của Nhật Bản giai đoạn 2011 - 2021

Vũ Nhật Quang: Phát triển năng lượng tái tạo ở Đài Loan: Thực trạng và chính sách

Hoàng Thị Hồng Minh: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực tiễn nước Anh và một số hàm ý

Nguyễn Trần Minh Trí: Một số kinh nghiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân trên thế giới

CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC TẾ

Lê Văn Bảo: Phán quyết của Tòa Trọng tài trong vụ kiện Philippines - Trung Quốc và giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo ở biển Đông

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Phí Vĩnh Tường, Trần Thị Hà và Trần Thị Cẩm Trang: Thực trạng phát triển doanh nghiệp Việt Nam thập kỷ qua và giải pháp

 

(Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới)