Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới số 9/2021

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

Võ Thị Minh Lệ: Quản lý rủi ro thiên tai của các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Nga: Giảm thiểu rủi ro dịch bệnh ở các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam

Lê Thu Hà: Yếu tố biển trong không gian phát triển kinh tế xã hội của nước Nga

CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC TẾ

Nghiêm Tuấn Hùng và Nguyễn Xuân Cường: Mối liên hệ giữa an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển Đông: Những vấn đề nổi bật và hàm ý chính sách cho Việt Nam

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Hồng Thu: Một số giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử Việt Nam

Đoàn Thị Kim Tuyến: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến việc làm và tiền lương theo giới ở Việt Nam

Nguyễn Thanh Nhã: Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

 

(Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới)