Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới số 4/2021

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

Lưu Ngọc Trịnh: Xu hướng “Thoái Trung” của các doanh nghiệp Nhật Bản gần đây và hàm ý cho Việt Nam.

Nguyễn Hồng Thu: Phát triển thương mại điện tử ở  nông thôn Trung Quốc.

Nguyễn Thị Phương Nam: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thúc đẩy kinh tế tri thức ở một số quốc gia và hàm ý cho Việt Nam.

CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC TẾ

Nguyễn Lan Hương: Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ trong thời kỳ Covid-19.

 

                                     VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

 

Nguyễn Thị Thu Thủy: Tác động của Covid-19 và giải pháp với doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa Việt Nam.

Trần Thị Vân Anh và Phan Huy Thành: Đổi mới công nghệ trong ngành chế biến chế tạo Việt Nam: Vấn đề và nguyên nhân.

(Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới)