Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới số 4/2020

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

MỤC LỤC

 

Trang

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

 

Lại Cao Mai Phương: Ảnh hưởng của công nghệ thông tin và truyền thông đến giá trị vốn hóa chứng khoán: Bằng chứng thực nghiệm tại các thị trường chứng khoán mới nổi và cận biên giai đoạn 2008 - 2018.

3

Lê Thị Ái Lâm và Bùi Hà Phương: Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dược.

15

Trần Văn Hưng, Võ Thị Ngọc Liên và Lê Nguyễn Bình Minh: Kinh nghiệm xây dựng quan hệ lao động và giải quyết đình công của một số quốc gia trên thế giới.

22

Bùi Việt Hưng và Đào Thị Phương Liên: Chuỗi cung ứng ngắn hạn sản phẩm nông sản tại Ba Lan: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

31

CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC TẾ

 

Nguyễn Hồng Quân: Quan hệ đồng minh Philippines - Mỹ có bị hủy bỏ.

41

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

 

Nguyễn Phúc Hải, Hồ Đình Bảo và Trần Toàn Thắng: Khung chính sách gắn kết khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển bền vững tại Việt Nam.

50

Vũ Văn Hùng và Hồ Kim Hương: Nghiên cứu tác động của giáo dục và đào tạo đến thu nhập hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

61

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

77