Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới số 8/2019

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

MỤC LỤC

Trang

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

 

Hoàng Thị Hồng Minh: Tác động của Brexit  tới ngành công nghiệp chế tạo của Vương quốc Anh.

3

Lê Đăng Minh và Lưu Ngọc Trịnh: ODA của Nhật Bản cho các nước ASEAN đầu thế kỷ XXI.

11

Lại Lâm Anh: Phát triển ngành công nghiệp ô tô của Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

20

Phạm Mạnh Hùng: Giải pháp của Hàn Quốc trong phát triển nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao và hàm ý cho Việt Nam.

33

CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC TẾ

 

Nguyễn Hồng Bắc: Những cách tiếp cận cơ bản và thách thức của chủ nghĩa dân túy.

47

Đặng Hoàng Hà: Đấu tranh chống khủng bố ở Đông Nam Á và một số hàm ý chính sách.

57

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

 

Nguyễn Thị Hiền: Định hướng hoàn thiện chính sách FTA của Việt Nam đến năm 2030 và một số giải pháp.

67

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

78