Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới số 2/2019

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

MỤC LỤC

Trang

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền và Trần Nhuận Kiên: Các yếu tố tác động đến FDI của Hàn Quốc vào châu Á.

3

CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC TẾ

 

Hoàng Khắc Nam: Biến động chính trị thế giới và khu vực từ 2009 đến nay.

14

Hoàng Thị Thanh Nhàn và Hoàng Thị Thơ: Biến động văn hóa trên thế giới những năm gần đây.

22

Nghiêm Tuấn Hùng: Một số đánh giá tình hình chính trị thế giới năm 2018.

32

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

 

Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Quang Thái, Hoàng Thị Chinh Thon và Phạm Văn Long: Một số vấn đề của Chương trình Thực tập sinh kỹ năng Việt Nam – Nhật Bản nhìn từ khía cạnh cấu trúc thị trường.

44

Nguyễn Đăng Minh và Nguyễn Đăng Toản: Ra quyết định quản trị doanh nghiệp nhà hàng theo tư duy quản trị tinh gọn.

53

Hoàng Thanh Tuyền: Giới tính của giám đốc và đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

64

THÔNG TIN THAM KHẢO

 

  • Hội thảo khoa học: “Thế giới mười năm sau Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 – 2019”.

74

      TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

78