Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới số 1/2018

01/01/0001

Năm xuất bản
Số xuất bản

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

Trần Thị Ngọc Quyên: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của các quốc gia trong nền kinh tế số.

Bùi Ngọc Sơn: Chính sách kinh tế của Trump và một số                    tác động.

CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC TẾ

Lại Anh Tú: Xu thế phát triển của ngoại giao đa phương kênh II: Trường hợp Hội đồng hợp tác an ninh châu Á – Thái Bình Dương.

Nguyễn Thanh Minh: Chính sách của Mỹ đối với vấn đề biển Đông.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Phạm Đình Long, Huỳnh Quốc Vũ và Phạm Thị Bích Ngọc: Lan tỏa năng suất từ khu vực FDI sang khu vực doanh nghiệp trong nước: Bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam.

Bùi Hoàng Ngọc: “Cơ chế đặc thù nhìn từ góc độ tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa phương.

 

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH