Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

Mục lục Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới Số 4/2016

09/05/2016

Năm xuất bản

KINH TẾ THẾ GIỚI - KHU VỰC

Hà Công Anh Bảo: Ảnh hưởng của quyền sở hữu trí tuệ đến tăng trưởng kinh tế ở châu Á và định hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam.

Nguyễn Huy Hoàng: Những nhân tố tác động đến di chuyển lao động có kỹ năng trong Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Nguyễn Thị Tường Anh: Chống chuyển giá thông qua thỏa thuận xác định giá trước: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam.

VIỆT NAM - CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nguyễn Trúc Lê và Vũ Văn Hưởng: Vai trò của nguồn lực tài chính đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Nguyễn Thị Thùy Vinh: Tác động của nợ công tới tăng trưởng kinh tế và vấn đề ngưỡng nợ.

Trần Nhuận Kiên và Ngô Thị Mỹ: Xuất khẩu cà phê của Việt Nam: Thực trạng và gợi ý chính sách.

Trương Đình Chiến: Vai trò của các tổ chức và tác nhân tham gia chuỗi cung ứng gia cầm cho các đô thị lớn tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội.

Trần Đình Tuấn: Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020.

TÓM TẮT CÁC BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH