Giới thiệu tạp chí
  • GIỚI THIỆU

    (28/04/2021)

    Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới là tạp chí khoa học kinh tế, công bố các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài Viện về các vấn đề kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, các vấn đề chính trị thế giới, cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Tạp chí cũng là nơi thường xuyên cung cấp thông tin, tư liệu mới về tình hình và điều chỉnh chính sách kinh tế xã hội của các nước trên thế giới, quan hệ và chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam.