đề tài nghiên cứu cấp nhà nước

Tên các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước

20/02/2013

STT
Tên đề tài
Chủ nhiệm
Mã số đề tài
Năm thực hiện
Năm nghiệm thu
ĐỀ TÀI ĐÃ HOÀN THÀNH
1.  
Đặc điểm và nội dung chủ yếu của thời đại ngày nay
 
KHXH. 01.04
1991
 
2.  
Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại
 
KHXH. 01.05
1992 - 1996
 
3.  
 Về những quan hệ mâu thuẫn và thống nhất gữa các nước tư bản lớn trên thế giới hiện nay và xu hường phát triển quan hệ đó, chính sách của chúng ta
 
KHXH. 06.02
1996 - 2000
 
4.  
Về khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản hiện đại, đặc biệt trong những năm cuối thế kỷ XX và xu thế
 
KHXH. 06.08
1998 - 2000
 
5.  
Quá trình gia nhập WTO của Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
GS. TSKH. Võ Đại Lược
 
2002 - 2004
2005
6.  
Trung Quốc sau 3 năm gia nhập WTO và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
GS. TSKH. Võ Đại Lược
 
2003 - 2005
2005
7.  
Tác động của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đến tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam
PGS. TS. Nguyễn Xuân Thắng
 
 
 
8.  
Triển vọng hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Á và tác động của nó đến sự phát triển của Việt Nam
PGS. TS. Lưu Ngọc Trịnh
KX01-06/06-10
2007 - 2009
2010
 
9.  
Quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới của Việt Nam
GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng
KX.04.12/06-10
2008 - 2010
2010
ĐỀ TÀI ĐANG THỰC HIỆN
10.          
Chiến lược phát triển kinh tế Biển Đông của một số nước Đông Á -Tác động và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam
TS. Chu Đức Dũng
KX 01-21/06-10
2008 - 2011