đề tài nghiên cứu cấp nhà nước

Đề tài KX04.12/06-10: Quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập Kinh tế Quốc tế trong bố cảnh mới của Việt Nam.

25/10/2012

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
Cơ quan thực hiện: Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
Hoàn thành năm 2010
 
Đề tài nghiên cứu khoa học KX.04.12/06-10 “Quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới của Việt Nam” là một cấu phần của Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước KX.04/06-10 “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010” do Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì nhằm làm sáng tỏ lý luận về một trong 8 mối quan hệ cơ bản trong quá trình đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.