Đề tài nghiên cứu cấp bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ cấp Bộ : Kinh tế, chính trị thế giới 2019 và triển vọng 2020

18/11/2019

Ngày 15/11/2019, VIện Kinh tế và Chính trị Thế giới đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ cấp Bộ 2019: "Kinh tế và Chính trị Thế giới 2019 và triển vọng 2020". Hội đồng nghiệm thu gồm có : GS.TS. Đặng Nguyên Anh - Chủ tịch hội đồng, GS.TS. Hoàng Khắc Nam - Phản biện 1, TS. Hoàng Thế Anh - Phản biện 2, PGS.TS. Phạm Thái Quốc và PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Ủy viên. Tại buổi nghiệm thu Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bài tóm tắt kết quả nghiên cứu, sau đó các thành viên hội đồng nhận xét, góp ý cho nhiệm vụ. Hội đồng nhất trí thông qua nhiệm vụ được nghiệm thu ở cấp Bộ, với kết 5/5 phiếu đạt. Buổi nghiệm thu thành công tốt đẹp.