Đề tài nghiên cứu cấp bộ

Danh mục đề tài cấp Bộ từ 2015-2020

11/11/2019

Tổng hợp danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020

 
       

 

 

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

 

 

 

 
 

Năm 2015-2016

 

 

 

1

Nghiên cứu so sánh chính sách nông nghiệp ở Trung Quốc, Thái Lan, Israel và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Bình

 

 

2

Chiến lược tham gia các hiệp định thương mại khu vực (RTA) của một số nước Đông Á và bài học cho Việt Nam

TS. Lê Thị Ái Lâm

 

 

3

Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam

TS. Lại Lâm Anh

 

 

4

Đặc điểm, động thái và xu hướng của nền kinh tế thế giới giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

PGS.TS. Chu Đức Dũng

 

 

5

Bất ổn an ninh, chính trị, xã hội ở một số nước/khu vực trên thế giới hiện nay: nghiên cứu so sánh và một số hàm ý chính sách

ThS. NCVC. Nguyễn Hồng Bắc

 

 

6

Nghiên cứu so sánh chính sách cải cách nền hành chính công tại một số nước Châu Á và bài học cho Việt Nam

PGS.TS. Phạm Thái Quốc

 

 

7

Kinh tế và chính trị thế giới 2015, triển vọng 2016

TS. Nguyễn Bình Giang

 

 

8

Kinh tế, Chính trị Thế giới 2016 và triển vọng 2017

TS. Nguyễn Bình Giang

 

 
 

Năm 2017-2018

 

 

 

1

Giải pháp cải cách thể chế kinh tế Việt Nam nhằm hội nhập hiệu quả vào các FTA thế hệ mới

PGS.TS. Chu Đức Dũng

 

 

2

Thể chế vượt trội để phát triển vùng: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất chính sách cho Việt Nam

TS. Nguyễn Duy Lợi

 

 

3

Xu hướng liên kết, liên minh chính trị - an ninh trên thế giới từ sau 2009 đến 2030 và hàm ý chính sách cho Việt Nam

ThS.NCVC. Phạm Hồng Tiến

 

 

4

Triển vọng của giá dầu thế giới giai đoạn 2018-2030 và tác động của nó đến kinh tế và chính trị thế giới và một số hàm ý cho Việt Nam

ThS.NCVC. Bùi Ngọc Sơn

 

 

5

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: phản ứng chính sách của một số nước và gợi mở đối với Việt Nam

ThS.NVCC. Nguyễn Hồng Thu

 

 

6

Nhiệm vụ: Kinh tế và chính trị thế giới năm 2017 và triển vọng 2018

TS. Nguyễn Bình Giang

 

 

7

Nhiệm vụ: Kinh tế, chính trị thế giới năm 2018 và triển vọng 2019

TS. Nguyễn Bình Giang

 

 
 

Năm 2019-2020

 

 

 

1

Dự báo xu thế hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2020-2030”

TS. Phạm Anh Tuấn

 

 

2

Chiến lược của Mỹ và Trung Quốc đối với khu vực Ấn Độ Dương –Thái Bình Dương và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”

ThS.S.NCVC. Võ Hải Minh

 

 

3

An ninh nguồn nước khu vực Tiểu vùng Sông Mê Công Mở rộng và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”

TS. Võ Thị Minh Lệ

 

 

4

Tác động của cách mạng công  nghiệp lần thứ tư đến quan hệ quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam

TS. Nghiêm Tuấn Hùng

 

 

5

Phát triển kinh tế chia sẻ ở một số nước Châu Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam”

ThS.NCVC. Trần Thị Cẩm Trang

 

 

6

Kinh tế , chính trị 2019 và triển vọng 2020

TS. Nguyễn Bình Giang

 

 

7

Giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á

PGS.TS. Phạm Thái Quốc

 

 

 

Các tin khác