Đề tài nghiên cứu cấp bộ

Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 - 2020

22/08/2019

 

Năm 2019-2020

 

 

1

Dự báo xu thế hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2020-2030”

 

TS. Phạm Anh Tuấn

2

Chiến lược của Mỹ và Trung Quốc đối với khu vực Ấn Độ Dương –Thái Bình Dương và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”

 

ThS.NCVC. Võ Hải Minh

3

An ninh nguồn nước khu vực Tiểu vùng Sông Mê Công Mở rộng và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”

 

TS. Võ Thị Minh Lệ

4

Tác động của cách mạng công  nghiệp lần thứ tư đến quan hệ quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam

 

TS. Nghiêm Tuấn Hùng

5

Phát triển kinh tế chia sẻ ở một số nước Châu Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam”

 

ThS.NCVC. Trần Thị Cẩm Trang

6

Kinh tế , chính trị 2019 và triển vọng 2020

 

TS. Nguyễn Bình Giang