Đề tài nghiên cứu cấp bộ

Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017-2018

22/08/2019

STT

Tên đề tài

 

Chủ nhiệm đề tài

 

 

Năm 2017-2018

 

 

1

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Phản ứng chính sách của một số nước và gợi mở đối với Việt Nam

 

TS. Nguyễn Hồng Thu

2

Giải pháp cách cách thể chế kinh tế Việt Nam nhằm hội nhập hiệu quả vào các FTA thế hệ mới

 

PGS.TS. Chu Đức Dũng

3

Triển vọng của giá dầu thế giới giai đoạn 2018-2030 và tác động của nó đến kinh tế và chính trị thế giới và một số hàm ý cho Việt Nam

 

ThS.NCVC.Bùi Ngọc Sơn

4

Xu hướng liên kết, liên minh chính trị - an ninh trên thế giới từ sau 2009 đến 2030 và hàm ý chính sách cho Việt Nam

 

ThS.NCVC. Phạm Hồng Tiến

5

Thể chế vượt trội để phát triển vùng: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất chính sách cho Việt Nam

 

PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi

6

Kinh tế , chính trị 2017 và triển vọng 2018

 

TS. Nguyễn Bình Giang

7

Kinh tế , chính trị 2018 và triển vọng 2019

 

TS. Nguyễn Bình Giang