Đề tài nghiên cứu cấp bộ

Đề tài cấp Bộ: "Kinh tế, chính trị thế giới 2018 và triển vọng 2019"

21/08/2019

Chủ trì: Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Thực hiện: Nguyễn Bình Giang (chủ nhiệm), Nguyễn Văn Dần, Đặng Hoàng Hà, Nghiêm Tuấn Hùng, Nguyễn Thị Hồng Nga, Trần Thị Thu Thủy, Phạm Anh Tuấn

Nội dung: Đề tài đã khái quát tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2018, các khu vực, một số quốc gia nổi bật, và phân tích sâu một số vấn đề nổi bật trong nền tài chính, thương mại, đầu tư, tương quan quyền lực giữa các nước lớn, tình hình nội trị ở một số nước, tình hình biển Đông, v.v... Đề tài cũng dự báo tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2019. Trên cơ sở đó, đề tài đã đánh giá một số tác động có thể có của kinh tế và chính trị thế giới 2018-2019 với Việt Nam trong thời gian tới và có một số hàm ý chính sách. Đề tài đã nêu một số kiến nghị liên quan đến chính sách kinh tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam.