chức năng và nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ

06/08/2019

1. Đội ngũ cán bộ:

Tổng số cán bộ: 51 

 + Cán bộ nghiên cứu: 39, chiếm 76% (Trong đó: NCVCC:2; NCVC: 16; NCV: 13)

 + Cán bộ phục vụ nghiên cứu 12 chiếm 24% (Trong đó: CVC:3, CV: 2; BTV:2; BTVC:1; TVV: 2; TVVTC: 1; CS: 1

 + Trình độ học vị, học hàm: GS: 1; PGS: 7; TS: 20.

2. Vị trí và chức năng

1. Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản những vấn đề về kinh tế và chính trị thế giới; cung cấp  luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách về phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tư vấn khoa học và  tham gia đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao về nghiên cứu kinh tế và chính trị quốc tế.

2. Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Viện Kinh tế và Chính trị thế giới có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Institute of World Economics and Politics, viết tắt là: IWEP.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới và Việt Nam.

3. Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn về kinh tế và chính trị thế giới nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế dưới tác động của toàn cầu hóa.

4. Kết hợp nghiên cứu và đào tạo đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế và chính trị thế giới; tham gia đào tạo đại học, sau đại học phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức, cơ quan khác ở trong nước và nước ngoài.

5. Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

6. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ về những vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học; tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu, thư viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến và đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học, các kiến thức khoa học về kinh tế và chính trị thế giới.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

(Quyết định 25/QĐ-KHXH ngày 08/01/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)